FOREST MANAGEMENT

FOREST MANAGEMENT2020-04-04T15:28:36+00:00

การตรวจติดตาม การบริหารจัดการป่าไม้


ผลผลิตจากป่าไม้ที่มีการเก็บเกี่ยว

หลังการทำไม้ของแต่ละแปลงสมาชิกสวนป่า ตามแผนการทำไม้และแผนการดำเนินงาน ให้มีการตรวจสอบพื้นที่ตามแบบฟอร์ม Site inspection หลังการทำไม้ยางพารา และดำเนินการซ่อมแซมหรือแก้ไขความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้น เช่น ทางระบายน้ำฯลฯ ควรมีการตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานทุกๆ ครั้ง จึงทำให้ได้ผลในการติดตามจากป่าไม้ที่มีการเก็บเกี่ยว

อัตราการเจริญเติบโต การสร้างทดแทนและสภาพป่า

ตรวจนับจํานวนต้นยางและวัดการเจริญเติบโตของต้นยางพารา (ขนาดรอบลําต้น) จํานวน 1 ไร่ โดยวัดขนาดรอบลําต้น ความสูงจากพื้นดินขึ้นไปประมาณ 150 ซม. พร้อมทั้งบันทึกลงใบประเมินไม้ก่อนตัด สํารวจ 1.25 %  พื้นที่สวนป่า 1-80 ไร่ สุ่มสํารวจ 1 ไร่  , พื้นที่สวนป่า 81-160 ไร่ สุ่มสํารวจ 2 ไร่  และพื้นที่สวนป่า 161 ไร่ ขึ้นไป สุ่มสํารวจ 3 ไร่ (พื้นที่สํารวจ 1 ไร่ /พื้นที่สวนป่า 80 ไร่ ) 

องค์ประกอบ การสังเกตุการเปลี่ยนแปลงของพันธุ์พืชและสัตว์ประจำถิ่น

จากรายงานการสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพของสวนป่า บริษัท เจ.ยู.เอ็น.เอ็กซ์เพรส จํากัด ปี 2561- ปี 2562  จํานวน 41 แปลง พบสัตว์ป่า รวม 4 ชนิด เป็นสัตว์ป่าประจําถิ่น 4 ชนิด เป็นชนิดที่พบมากในพื้นที่ จํานวน 4 ชนิด การสํารวจด้านพรรณพืชได้พบพันธุ์พืชหลักคือ ยางพารา และไม้พื้นล่าง พบพรรณพืชทั้งหมด 5 วงศ์ 6 สกุล  6 ชนิด ไม้พบพืชตาม ONEP 2006 ซึ่งจากการสํารวจพบว่างไม่มีการเปลี่ยนแปลงของชนิดพืช และชนิดพืชสามารถพบได้ทั่วไปในพื้นที่สวนป่า

ผลกระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการเก็บเกี่ยวและการดำเนินการอื่น ๆ

ผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่เกิดจากการเก็บเกี่ยวและการดําเนินการอื่นๆ ( Environmental and social impacts of harvesting and other operations ) ข้อเรียกร้องต่าง ๆ เช่น ที่เกิดขึ้นจากช่องทางโทรศัพท์  บนเว็บไซต์ และอื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสังคม  และยังมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการเก็บเกี่ยวผลผลิต และการดําเนินการอื่น ๆ อีกมากมาย

ค่าใช้จ่าย ความสามารถในการผลิตและประสิทธิภาพของการบริหารจัดการป่า

ค่าใช้จ่าย ความสามารถในการผลิตและประสิทธิภาพของการบริหารจัดการป่า ( Costs, productivity, and efficiency of forest management ) ค่าใช้จ่ายในการทำสวนป่ามีทั้ง การทำไม้ยางพาราท่อน รวมถึงเศษไม้ปลายไม้  ทั้งนี้มีทั้งต้นทุนในการซื้อไม้ และค่าจ้างทําไม้ และค่าอื่น ๆ  ทั้งด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม  และด้านสิ่งแวดล้อม