บริษัท เจ.ยู.เอ็น.เอ็กซ์เพรส จำกัด  [ สำนักงานใหญ่ ]

บริษัท เจ.ยู.เอ็น.เอ็กซ์เพรส จำกัด  [ สำนักงานใหญ่ ]2021-11-03T15:57:05+00:00

บริษัท เจ.ยู.เอ็น.เอ็กซ์เพรส จำกัด  สำนักงานใหญ่ ]

                                                             .

       

              บริษัท เจ.ยู.เอ็น.เอ็กซ์เพรส จำกัด  ( สำนักงานใหญ่ )   เป็นสาขาแรกของ บริษัท เจ.ยู.เอ็น.เอ็กซ์เพรส จำกัด ที่ได้เปิดทำการในการผลิต แปรรูปไม้ยางพารา ซึ่งเปิดดำเนินการเมื่อวันที่  1 พฤษภาคม 2553  ด้วยทุนจดทะเบียนเป็นจำนวนวเงิน 20 ล้านบาท  สาขาสำนักงานใหญ่เป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัท เจ.ยู.เอ็น.เอ็กซ์เพรส จำกัด  โดยหลังจากนั้นได้เปิดร่วมกับสาขาบ้านนาเดิม  สาขาท่าชี และสาขาพระแสง  มีการบริการ และให้คำปรึกษากับสาขาต่าง ๆ ในกลุ่ม บริษัท เจ.ยู.เอ็น.เอ็กซ์เพรส จำกัด  ดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ยางพารา  อัดน้ำยา อบไม้ยางพารา ซึ่งมีการส่งขายทั้งในประเทศ และส่งออกนอกประเทศ  โดยมีวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเป็นไม้ยางพารา  โดยซื้อจากผู้ขายไม้ยางพารารายย่อย และรายใหญ่

              สำนักงานใหญ่ ได้เปิดดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการแปรรูปไม้ยางพารา  ซึ่งสาขานี้มีกระบวนการในการผลิต เพียงแค่ดำเนินธุรกิจแปรรูปไม้ยางพาราเพียงอย่างเดียว และส่งไปเข้ากระบวนการต่าง ๆ  คือ  การอบน้ำยา และอบแห้งไม้ยางพาราแปรรูป  ในสาขาที่เป็นเครือของ บริษัท เจ.ยู.เอ็น.เอ็กซ์เพรส จำกัด เป็นขั้นตอนต่อไป  ด้วยกระบวนการแปรรูปที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน เราจึงเป็นหนึ่งในบริษัท ที่มีการส่งไม้ไปยังต่างประเทศที่ได้รับความไว้วางใจอีกบริษัทหนึ่ง  และก้วยความไว้วางใจนี้ ทำให้เราต้องพัฒนาการผลิตให้ดีขึ้นต่อไป

ตั้งอยู่ (1)  :   เลขที่ 145/9  หมู่ที่ 3  ตำบลควนสุบรรณ  อำเภอบ้านนาสาร  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  84240

ติดต่อสอบถาม     โทร :  077-922-758       แฟกซ์ :  077-922-776

กระบวนการผลิต 

                                     .

เตรียมวัตถุดิบ (ไม้ท่อน)

แปรรูปไม้ (เลื่อยไม้)

คัดแยกไม้แปรรูป

แพ็คกิ้ง