บริษัท เจ.ยู.เอ็น.เอ็กซ์เพรส จำกัด [ บ้านนาเดิม ]

บริษัท เจ.ยู.เอ็น.เอ็กซ์เพรส จำกัด [ บ้านนาเดิม ]2021-02-03T11:41:56+00:00

บริษัท เจ.ยู.เอ็น.เอ็กซ์เพรส จำกัด   สาขา 00001  [บ้านนาเดิม]

                                                           .

                   บริษัท เจ.ยู.เอ็น.เอ็กซ์เพรส จำกัด สาขา 00001  ( บ้านนาเดิม )  เป็นสาขาที่สองของ บริษัท เจ.ยู.เอ็น.เอ็กซ์เพรส จำกัด ที่เปิดทำการ ซึ่งเปิดดำเนินการเมื่อวันที่  15 สิงหาคม 2555  ด้วยทุนที่จดทะเบียน 20 ล้านบาท ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัท เจ.ยู.เอ็น.เอ็กซ์เพรส จำกัด โดยเปิดร่วมกับสำนักงานใหญ่ สาขาท่าชี และสาขาพระแสง  มีการบริการและให้คำปรึกษากับสาขาต่าง ๆ ในกลุ่ม บริษัท เจ.ยู.เอ็น.เอ็กซ์เพรส จำกัด  ดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ยางพารา  อัดน้ำยา อบแห้งไม้ยางพาราแปรรูป  มีการส่งขายทั้งในประเทศและส่งออกนอกประเทศ 

สาขา 00001 (บ้านนาเดิม) :    นอกจากดำเนินการธุรกิจเกี่ยวกับการแปรรูปไม้ยางพาราแล้ว  ยังดำเนินการผลิตชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์เพื่อส่งออกไปยังอเมริกา  และยังผลิตเฟอร์นิเจอร์จากไม้ยางพารา มีการจำหน่ายทั้งที่บริษัท และจำหน่ายผ่านร้านค้าออนไลน์   การออกแบบเฟอร์นิเจอร์จากไม้พารานั้น มีการออกแบบเพื่อรองรับการใช้งานของผู้ใช้เป็นหลัก เน้นการใช้งานพร้อมกับคุณภาพที่ดี  ความแข็งแรงที่ทนทาน และต้องมีดีไซต์ที่สวยงามอีกด้วย  

ตั้งอยู่ (2)   :  เลขที่ 145   หมู่ที่ 3   ตำบลควนสุบรรณ   อำเภอบ้านนาสาร   จังหวัดสุราษฎร์ธานี   84240 

ติดต่อสอบถาม      โทร :  077-922-758      แฟกซ์ :  077-922-776

กระบวนการผลิต

                                    .

กระบวนการผลิตทุกขั้นตอน ทางบริษัทเราจะมีหัวหน้าแต่ละแผนกเป็นผู้ดูแล ควบคุมงาน จัดงานให้กับพนักงานในแผนก เพื่อป้องกันความผิดพลาด และสามารถทำให้การทำงานเป็นไปตามแผน ดำเนินงานการผลิตได้ต่อเนื่อง สามารถสร้างประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการดำเนินงานได้   4 แผนกขั้นตอนในการผลิต จะอยู่ในความรับผิดชอบของผู้จัดการโรงงาน ซึ่งจะเป็นผู้เก็บข้อมูล และประสานงานดูแลควบคุมคุณภาพ และความถูกต้องของสินค้าในการทำงานแต่ละแผนก ทั้งนี้ในส่วนโรงงานทั้งหมด  โดยมีระบบการผลิตเฟอร์นิเจอร์แบ่งออกเป็น 4 แผนก มีดังนี้

1. แผนกจัดเตรียม

2. แผนกขึ้นรูป

3. แผนกสี

4. แผนกประกอบ และบรรจุเฟอร์นิเจอร์